BUG
Plan rozwoju
Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka

I.1. Infrastruktura uczelni


Celem działania jest przygotowanie uczelni do aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki.

Wsparciem objęte będą projekty mające na celu poprawę infrastruktury  edukacyjnej, służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym na kierunkach technicznych i matematyczno-przyrodniczych bądź innych ważnych z punktu widzenia rozwoju regionu.

Typy projektów:

 • budowa i inne roboty budowlane oraz wyposażenie w sprzęt naukowo - badawczy obiektów dydaktycznych, w tym laboratoriów, pracowni komputerowych, bibliotek
 • budowa i inne roboty budowlane dotyczące infrastruktury uczelni (np. domy studenckie, obiekty administracyjne) – o ile stanowi to element projektów, których zasadnicza część obejmuje obiekty dydaktyczne i jest bezpośrednio związana z ich realizacją.
Minimalna wartość projektu 20 mln zł.I.2. Instrumenty inżynierii finansowej

Celem działania jest poprawa dostępności przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł finansowania na wczesnym etapie działalności firmy oraz poprawa gotowości inwestycyjnej MSP.

Środki przeznaczone na wsparcie instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej zostaną przeznaczone na wsparcie systemu poręczeniowego funkcjonującego w województwach objętych programem.

Typy projektów:

 • wsparcie systemu poręczeń z wykorzystaniem wyspecjalizowanych instrumentów inżynierii finansowej.


I.3. Wspieranie innowacji

Celem działania jest poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych.

W ramach Działania wspierane będą projekty związane z  tworzeniem i udostępnianiem przedsiębiorcom infrastruktury do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej, przyczyniające się przez to do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.

Typy projektów:

 • budowa i inne roboty budowlane oraz wyposażenie w sprzęt jednostek naukowych wraz z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry naukowej
 • budowa, inne roboty budowlane i uruchomienie parków przemysłowych, parków technologicznych oraz inkubatorów m.in.: technologicznych wraz z wyposażeniem znajdujących się w nich laboratoriów oraz zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry naukowej
 • budowa, inne roboty budowlane i uruchomienie centrów doskonałości, centrów transferu technologii
 • tworzenie infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach wraz z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry naukowej
 • przygotowanie terenów do działalności inwestycyjnej związanej z parkami i inkubatorami (m.in. realizacja dojazdów do terenów inwestycyjnych, sieci infrastruktury technicznej tych terenów)
 • przygotowanie obszarów produkcyjnych oraz strefy nowoczesnych usług i produkcji – kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje.

Minimalna wartość projektu 12 mln zł, dla terenów inwestycyjnych 4 mln zł.I.4. Promocja i współpraca

Komponent promocja


Celem działania jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Polski Wschodniej.

W ramach działania opracowany i zrealizowany zostanie program promocji potencjału gospodarczego Polski Wschodniej, którego celem jest zbudowanie wśród potencjalnych inwestorów wizerunku Polski Wschodniej jako obszaru atrakcyjnego inwestycyjnie. Wsparcie zostanie skierowane również na rzecz stworzenia ponadregionalnej sieci centrów obsługi inwestorów.

Typy projektów:

W obszarze „promocji”:

 • przygotowanie i realizacja projektu promocji gospodarczej pięciu województw Polski Wschodniej.

Na realizację projektu promocji zarezerwowano 20 mln euro.

Realizacja projektu została powierzona Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

W obszarze” tworzenia i rozwoju ponadregionalnych ośrodków obsługi inwestorów”:

 • tworzenie i obsługa wspólnych baz danych, portali, stron internetowych dotyczących oferty sieci coi
 • pozyskiwanie danych i przygotowywanie wspólnych ofert inwestycyjnych
 • opracowanie, wykonanie i dystrybucja wspólnych katalogów zawierających oferty inwestycyjne wszystkich członków sieci
 • organizacja spotkań, w szczególności grup roboczych odpowiedzialnych za tworzenie ponadregionalnej sieci centrów obsługi inwestorów, seminariów, konferencji dotyczących prezentacji oferty, wzrostu innowacyjności świadczonych usług, wymiany doświadczeń w zakresie obsługi inwestora

Minimalna wartość projektu – 2 mln zł.


Komponent współpraca

Celem działania jest zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy regionami Polski Wschodniej.

W ramach osi przewiduje się do realizacji przedsięwzięcia o zasięgu ponadregionalnym, oparte o wykorzystanie najlepszych doświadczeń, tzw. „best practices”, dla budowania stałych platform współpracy, w tym tworzenie i rozwój klastrów*.

* Klastry / grona (clusters) - geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących miedzy sobą, ale także współpracujących. ( M.E. Porter, Grona a konkurencja, PWE, Warszawa 2001)

Typy projektów:

W obszarze „tworzenie i rozwój klastrów” projekty, w których członkowie klastra reprezentują  minimum dwa województwa Polski  Wschodniej:

 • tworzenie i rozwój klastrów, w tym m.in.:
 • opracowanie strategii oraz dokumentów operacyjnych dla rozwoju klastra, w tym np. strategii współpracy, czy strategii marketingowej klastra
 • promocja i pozyskiwanie nowych członków klastra, identyfikowanie nowych inicjatyw klastrowych
 • organizacja spotkań tematycznych członków klastra, seminariów, konferencji promujących potencjał klastra, stymulujących rozwój klastra, powiązań między klastrowych, popularyzujących ideę klasteringu w Polsce Wschodniej
 • organizacja zagranicznych misji branżowych
 • podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności klastra;
 • organizacja biura klastra
 • projektowanie, tworzenie i obsługa  baz danych, portali, wortali, serwisów i stron internetowych na potrzeby rozwoju klastra, promujących rozwój klasteringu
 • opracowanie, wykonanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących klastra, rozwoju idei       klasteringu w Polsce Wschodniej
 • popularyzacja idei klasteringu
 • prowadzenie badań oraz tworzenie polityki rozwoju województw Polski Wschodniej opartej na klasteringu;
W obszarze „tworzenie polityki rozwoju regionalnego”, projekty, w których uczestniczą przedstawiciele  minimum dwóch podmiotów z minimum dwóch województw:

 • prowadzenie badań analitycznych, przygotowywanie analiz, ekspertyz dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym również potencjału turystycznego i kulturowego Polski Wschodniej
 • organizacja spotkań, seminariów, konferencji na temat rozwoju Polski Wschodniej, identyfikacji i wykorzystania głównych szans rozwojowych oraz wspólnego potencjału inwestycyjnego województw Polski Wschodniej
 • opracowanie, wykonanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturowego Polski Wschodniej
 • projektowanie, tworzenie i obsługa baz danych, portali, wortali, serwisów i stron internetowych o tematyce związanej z wdrażaniem polityki spójności na obszarze Polski Wschodniej.

Minimalna wartość projektu:

Projekty w obszarze „tworzenie i rozwój klastrów” – 2 mln zł

Projekty w obszarze „tworzenie polityki rozwoju regionalnego” – 200 tys. zł.
Oś priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego


II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej


Celem działania jest zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych instytucjom publicznym, przedsiębiorcom i mieszkańcom Polski Wschodniej zagrożonym „wykluczeniem cyfrowym”.

Działanie będzie realizowane przez przygotowanie, a następnie wdrożenie kompleksowego projektu realizowanego na terenie 5 województw Polski Wschodniej. Projekt zakłada budowę ponadregionalnej sieci szerokopasmowej uzupełniającej istniejące zasoby, należące do różnych operatorów. Efektem projektu będzie utworzenie pięciu regionalnych sieci szerokopasmowych w zgodzie z zasadą neutralności technologicznej.

Za koordynację prac nad przygotowaniem projektu i dokumentacji technicznej odpowiedzialny jest Minister ds. Rozwoju Regionalnego, natomiast realizacja projektu zostanie  powierzona innym podmiotom.

Typy projektów:

 • stworzenie ponadregionalnej sieci szkieletowej dla korzystania z Internetu szerokopasmowego z punktami dostępowymi w każdej gminie,
 • opracowanie i organizacja szkoleń dla osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” w Polsce Wschodniej, które będą korzystać z infrastruktury wytworzonej w ramach Działania.

Na realizację kompleksowego projektu zarezerwowano 300 mln euro.Oś priorytetowa III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu

III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego


Celem działania jest zwiększenie mobilności mieszkańców.

W ramach Działania wspierane będą kompleksowe projekty tworzenia bądź rozbudowy ekologicznych systemów transportu zbiorowego, wynikające z aktualnych zintegrowanych planów rozwoju transportu publicznego. Preferowane będą projekty, dzięki którym nastąpi integracja infrastrukturalna wszystkich form (środków) transportu funkcjonujących na terenie „potencjalnego obszaru metropolitalnego” (np. autobus, trolejbus, tramwaj, kolej, lotnisko, transport indywidualny), również w tzw. łańcuchy ekomobilności (tzn. systemy powiązań transportu publicznego i komunikacji pieszej i rowerowej).

Typy projektów:

 • budowa inne roboty budowlane w zakresie sieci: szynowych (w tym szybkiego tramwaju), trolejbusowych, autobusowych polegająca na:
  • adaptacji sieci kolejowej do potrzeb miejskiego transportu publicznego
  • budowie i innych robotach budowlanych w zakresie układu torowego na trasach, pętlach, bocznicach i zajezdniach oraz zakupie taboru szynowego,
  • budowie i innych robotach budowlanych w zakresie sieci energetycznej i podstacji trakcyjnych tramwajowych czy trolejbusowych oraz zakupie taboru tramwajowego czy trolejbusowego
  • przebudowie infrastruktury drogowej, w ciągu której znajduje się torowisko
  • zakupie taboru trolejbusowego lub wymiana taboru autobusowego na czysty ekologicznie (w każdym przypadku - spełniającego najwyższą obowiązującą w Polsce normę) połączony z rozbudową czy modernizacją sieci trakcyjnej bądź drogi na potrzeby miejskiego transportu publicznego
  • wyposażeniu dróg i torowisk w obiekty inżynieryjne i niezbędne urządzenia drogowe służące bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu publicznego
  • budowie, adaptacji, przebudowie rozbudowie lub remoncie zajezdni autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, służących prowadzeniu działalności podstawowej (bez prowadzenia działalności usługowo – gospodarczej otwartej na inne podmioty)

 • budowa, przebudowa, rozbudowa przystanków, stacji i węzłów przesiadkowych - zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportu, w tym systemy parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź” („Park & Ride”) oraz dla rowerów („Bike & Park”) przy krańcowych przystankach komunikacji zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów
 • wyposażenie dróg w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego (np. zatoczki, podjazdy, zjazdy) oraz pasażerów (np. przystanki, wysepki)
 • zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki (wyłącznie w przypadku realizacji zadań wymienionych w punkcie powyżej), takich jak:
 • systemy centralnego sterowania sygnalizacją
 • systemy sygnalizacji akustycznej
 • systemy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez autobusy, trolejbusy, tramwaje (sygnalizacja akomodacyjna)
 • systemy monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, newralgicznych punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej
 • systemy dystrybucji i identyfikacji biletów
 • systemy nawigacji satelitarnej dla usprawnienia ruchu i podniesienia bezpieczeństwa transportu publicznego
 • systemy informacji dla podróżnych - elektroniczne tablice informacyjne, w tym systemy on-line
 • systemy monitorowania bezpieczeństwa montowane na przystankach, peronach, stacjach, węzłach przesiadkowych, parkingach oraz w taborze.

Minimalna wartość projektu: 80 mln zł.III.2. Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

Celem działania jest stworzenie warunków dla dynamicznego rozwoju turystyki kongresowej i targowej.


Działanie jest otwarte dla miast wojewódzkich Polski Wschodniej (Lublin, Rzeszów,  Białystok, Olsztyn, Kielce), oraz gmin należących do potencjalnego obszaru metropolitalnego, rozumianego jako obszar bezpośredniego oddziaływania społeczno – gospodarczego miasta wojewódzkiego, wyodrębniony przez każdy z regionów.  Ponadto, w przypadku projektów dotyczących obiektów kongresowych i konferencyjnych, działanie otwarte jest również, dla miast powiatowych.

W ramach Działania wsparcie zostanie skierowane na rzecz inwestycji infrastrukturalnych związanych z budową, rozbudową i wyposażeniem obiektów wystawienniczych i targowych, kongresowych i konferencyjnych (również na terenie miast powiatowych), umożliwiających organizację imprez o charakterze ponadregionalnym  i międzynarodowym.

Wsparcie zostanie skierowane jedynie dla tych obiektów, których powstanie wynika ze zdiagnozowanych potrzeb rynku i których istnienie będzie uzasadnione ekonomicznie.

Typy projektów:

budowa i inne roboty budowlane związane z obiektami targowymi, wystawienniczymi
budowa i inne roboty budowlane związane z obiektami kongresowymi, konferencyjnymi.

Minimalna wartość projektu 20 mln zł.

W ramach działania wsparcie nie będzie kierowane na rzecz obiektów hotelowych czy gastronomicznych.Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa

IV.1 Infrastruktura drogowa


Celem działania jest poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym.

W ramach działania przewiduje się realizację projektów skoncentrowanych na usprawnianiu ciągów komunikacyjnych ważnych zarówno dla obszaru Polski Wschodniej jak i całego kraju. Realizowane będą projekty obejmujące  tworzenie nowych  bądź modernizację istniejących ważnych odcinków dróg wojewódzkich Polski Wschodniej, w tym mostów, obwodnic, wiaduktów, estakad oraz dodatkowo budowę obwodnic w ciągach dróg krajowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Typy projektów:

 • Budowa i inne roboty budowlane w zakresie dróg, obwodnic, oraz mostów, tuneli, wiaduktów, estakad, węzłów i skrzyżowań w ciągach tych dróg, w tym infrastruktury towarzyszącej dla tych obiektów (m.in. zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe, sygnalizacja świetlna, bariery ochronne lub ogrodzenia, osłony przeciwolśnieniowe, chodniki, przejścia dla pieszych, ciągi i ścieżki rowerowe, oświetlenie) wraz z budową i innymi robotami budowlanymi oraz wyposażeniem w infrastrukturę ochrony środowiska (np.: ekrany akustyczne, urządzenia gospodarki wodno-ściekowej, przejścia dla zwierząt, zieleń izolacyjna) wynikających bezpośrednio z potrzeb przeciwdziałania wzrostowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, spowodowanego budową, przebudową, modernizacją, remontem lub rozbudową infrastruktury drogowej

Minimalna wartość projektu 20 mln zł, a dla obwodnic 8 mln zł.Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne

V.1. Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki


Celem działania jest wzrost zainteresowania ofertą turystyczną Polski Wschodniej. Cel będzie osiągnięty przez realizację  kompleksowego projektu składającego się z dwóch komponentów:

 • opracowanie studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej, które składać się będzie z 3 elementów:
 • inwentaryzacja atrakcji turystycznych Polski Wschodniej oraz analiza wizerunku Polski Wschodniej
 • analiza segmentów turystyki oraz typów turystów odgrywających kluczową rolę w regionalnych gospodarkach makroregionu
 • strategia promocji

przeprowadzenie kampanii promocyjnej Polski Wschodniej jako miejsca aktywnego wypoczynku.

Opracowanie studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej pozwoli zidentyfikować konkretne rynki i grupy docelowe dla planowanej kampanii promocyjnej. Działania promocyjne i marketingowe skierowane zostaną  do turystów krajowych oraz zagranicznych (na rynki krajowe i zagraniczne) oraz do mieszkańców regionu Polski Wschodniej – z uwzględnieniem, w każdym przypadku, grup odbiorców o szczególnych potrzebach komunikacyjnych, np. obcokrajowców, niepełnosprawnych.

Typy projektów:

Kompleksowy projekt składać się będzie z dwóch komponentów:

 • opracowanie studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej (w tym analiza segmentów turystyki oraz kategorii turystów odgrywających kluczową rolę w regionalnych gospodarkach makroregionu);
 • promocja Polski Wschodniej jako miejsca aktywnego wypoczynku.

Na realizację programu promocji zarezerwowano ok. 5,8 mln euro.V.2. Trasy rowerowe

Celem działania jest rozwój turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej.


W ramach działania zostanie opracowany i zrealizowany kompleksowy projekt, którego celem jest stworzenie ponadregionalnej trasy rowerowej w Polsce Wschodniej.

Projekt składa się z dwóch komponentów:

 • wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych oraz budowa, i inne roboty budowlane w zakresie dróg (ścieżek) dla rowerów o utwardzonej nawierzchni, które umożliwią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego oraz połączą miejsca kluczowe z punktu widzenia ruchu rowerowego (dworce kolejowe, autobusowe, parkingi, atrakcje turystyczne)
 • budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej, tj. stojaków na rowery, wiat postojowych, wiat widokowych, itp. oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu po drogach (ścieżkach) rowerowych realizowanych w ramach Programu.

Wyznaczenie przebiegu szlaku rowerowego w Polsce Wschodniej nastąpi we współpracy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z samorządami województw, organizacjami turystycznymi i ekologicznymi.

Za koordynację prac nad przygotowaniem projektu i dokumentacji technicznej odpowiedzialny jest Minister Rozwoju Regionalnego, natomiast realizacja projektu zostanie  powierzona innym podmiotom.

Typy projektów:

 • wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych oraz budowa i inne roboty budowlane w zakresie dróg (ścieżek) dla rowerów o utwardzonej nawierzchni, które umożliwią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego oraz połączą miejsca kluczowe z punktu widzenia ruchu rowerowego (dworce kolejowe, autobusowe, parkingi, atrakcje turystyczne)
 • budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej tj. stojaków na rowery, wiat postojowych, wiat widokowych, itp. oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu po drogach (ścieżkach) rowerowych realizowanych w ramach Programu

Na realizację kompleksowego projektu zarezerwowano 50 mln euro.Oś priorytetowa VI: Pomoc techniczna

VI.1. Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu


Celem działania jest optymalizacja systemu zarządzania oraz wdrażania działań Programu, podniesienie potencjału administracyjnego instytucji zaangażowanych w realizację Programu oraz upowszechnienie wiedzy na temat wsparcia ze środków Unii Europejskiej województw Polski Wschodniej, a także uspołecznienie prac nad przygotowaniem dokumentów programowych na następny okres programowania.

W ramach Działania realizowane będą projekty mające na celu wsparcie działań i procesów z zakresu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli Programu. Wsparcie uzyskają również projekty dotyczące upowszechniania informacji na temat możliwości korzystania ze środków Programu oraz efektów jego realizacji.

Typy projektów:

Pomoc Techniczna służyć będzie w szczególności:

 • realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia przez Instytucję Zarządzającą działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych w ramach PO RPW
 • zapewnieniu technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli PO RPW mającego na celu sprawną realizację programu oraz efektywne wykorzystanie środków dostępnych w ramach programu
 • zapewnieniu właściwego procesu ewaluacji, monitoringu oraz audytu projektów realizowanych w ramach Programu
 • zapewnieniu zasobów ludzkich niezbędnych do sprawnego i efektywnego wdrażania PO RPW, posiadającego odpowiednie kompetencje do realizacji wyznaczonych zadań