BUG
Gmina Konstantynów
Gmina Konstantynów położona jest w północnej części województwa lubelskiego w powiecie bialskim. Stanowi najbardziej wysunięty w kierunku północno – zachodnim fragment województwa lubelskiego. Od wschodu graniczy z gminą Sarnaki i gminą Stara Kornica (pow. łosicki, woj. mazowieckie), od południa z gm. Leśna Podlaska, od wschodu z gm. Janów Podlaski, od północy przez rzekę Bug z gminą Mielnik (pow. siemiatycki, woj. podlaskie) oraz na długości ok. 250 m styka się z granicą państwa Republiki Białorusi. Gmina Konstantynów ma rozciągłość: w kierunku północ – południe - około 17 km, w kierunku wschód – zachód od 2,5 do 8 km.

Gmina Konstantynów zajmuje powierzchnię 8706 ha. W ogólnej powierzchni gminy gospodarstwa rolne indywidualne zajmują ok. 70 %. Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 25,6%, w tym lasy państwowe zajmują powierzchnię ok. 74% gruntów leśnych na terenie gminy. Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa zajmują powierzchnię 576 ha. Udział gruntów leśnych w powierzchni gminy (24,6%) jest wyższy niż przeciętny w województwie lubelskim (22,4%).

W 14 sołectwach zamieszkuje ok. 4262 osób (wg stanu na dzień 01.01.2012 r.) Głównym źródłem utrzymania prawie 80% mieszkańców jest rolnictwo, będące podstawowym działem gospodarki na tych terenach. Największym zakładem pracy w Konstantynowie jest Dom Pomocy Społecznej dla osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, który zatrudnia ok. 70 osób. We wsi sołeckiej Komarno Kolonia znajduje się Dom Dziecka, a także jedna ze szkół podstawowych w gminie. Druga szkoła, jak również gimnazjum i przedszkole są w Konstantynowie. Obiekty edukacyjno-kulturalne uzupełnia Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminne Centrum Kultury, przy którym działa Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej. We wsi znajduje się również ośrodek zdrowia, apteka, prywatna praktyka stomatologiczna, Bank Spółdzielczy oraz urząd pocztowy. Funkcjonują takie zakłady jak: Gminna Spółdzielnia „SCH” w Konstantynowie oraz Spółdzielnia Kółek Rolniczych.

Gmina Konstantynów posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg publicznych, z których największe znaczenie mają przebiegające przez teren gminy i krzyżujące się w osadzie dwie drogi wojewódzkie, relacji Sarnaki – Konstantynów – Biała Podlaska oraz Terespol – Konstantynów – Łosice – Siedlce.

Sieć hydrologiczną gminy tworzą dwie rzeki oraz krótki odcinek Bugu. Dodatkowo znajdują się tu nieduże stawy powstałe w zagłębieniach poeksploatacyjnych torfu w dolinie rzeki Czyżówki, oraz zarastające starorzecza Bugu w okolicy Gnojna. W latach 2006-2007 wybudowano zbiornik małej retencji wodnej „Konstantynów” w „dolnej” części zespołu pałacowo - parkowego w Konstantynowie. Jego powierzchnia czaszy wynosi 1,9 ha a powierzchna lustra wody 1,7 ha. Wokół zbiornika zagospodarowano przestrzeń poprzez wybudowanie ciągu pieszego w obrzeżach chodnikowych o nawierzchni żwirowej oraz drogę dojazdową o nawierzchni żwirowej, a także parking z płyt ażurowych przy zbiorniku. Powstały również tereny zieleni leśno-parkowej o pow. 8000 m2 z ustawionymi ławkami.

Dzięki lesistości gminy Konstantynów wynoszącej 22% powstały dobre warunki dla rozwoju fauny na tym obszarze. Stwierdzono występowanie 26 gatunków ssaków, reprezentowanych przez jelenie, sarny, dziki, zające, kuny, piżmaki, a nawet bobry w okolicy Gnojna. Wśród ptaków najliczniej obserwowane są m.in. czajka, świergotek, brzegówka, dzięcioł czarny i średni, bocian czarny i biały, jastrząb, sikorka uboga oraz lelek. Ciekawostką biologiczną są występujące tu : bekas kszyk, derkacz , żurawie oraz liczne bociany. Natomiast spośród zagrożonych gatunków występują tu: błotniak łąkowy, krogulec, przepiórka, sieweczka obrożna i rzeczna oraz krwawodziób.